SABINA 20 ( -0.50 -2.50% )

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SABINA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ธนาลงกรณ์ประธานกรรมการCPICO - SABINA - CPICO - SABINA - SABINA - SABINA - SABINA - SABINA - SABINA - SABINA - SABINA - SABINA -
นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพรปัณฑุรอัมพรกรรมการผู้จัดการ
นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์จงกิตติพงศ์กรรมการ
น.ส.สมศรี ศรีปทุมรักษ์ศรีปทุมรักษ์กรรมการ
นายอมรเทพ อสีปัญญาอสีปัญญากรรมการ
นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์ธนาลงกรณ์กรรมการ
น.ส.วชิรวรรณ แย้มศรีแย้มศรีกรรมการ
นายยุทธนา อดิพัฒน์อดิพัฒน์กรรมการอิสระ
น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุลภิยโยพนากุลกรรมการอิสระ
นายสมชัย วนาวิทยวนาวิทยกรรมการอิสระ
น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุลภิยโยพนากุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทยวนาวิทยกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อดิพัฒน์อดิพัฒน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3