SAPPE 26 ( -0.75 -2.78% )

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SAPPE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายนที อ่อนอินอ่อนอินประธานกรรมการ
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์รักอริยะพงศ์ประธานกรรมการบริหารSAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE -
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์รักอริยะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารSAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE -
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์รักอริยะพงศ์กรรมการSAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE -
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์รักอริยะพงศ์กรรมการSAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - SAPPE - TTCL - SAPPE - SAPPE -
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์รักอริยะพงศ์กรรมการSAPPE - SAPPE -
นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุลศิริอำพันธ์กุลกรรมการอิสระ
นายธนา เธียรอัจฉริยะเธียรอัจฉริยะกรรมการอิสระ
นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรีตริยางกูรศรีกรรมการอิสระ
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ประลองศิลป์กรรมการอิสระ
นายธนา เธียรอัจฉริยะเธียรอัจฉริยะประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรีตริยางกูรศรีกรรมการตรวจสอบ
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ประลองศิลป์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3