SAT 16 ( 0.20 1.27% )

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

บอร์ดบริหาร “ SAT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่มวงศ์ชะอุ่มประธานกรรมการ
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณเกตุสุวรรณประธานคณะกรรมการบริหาร
นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์กิตะพาณิชย์รองประธานกรรมการSAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT -
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์กิตะพาณิชย์กรรมการผู้อำนวยการSAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT -
น.ส.นภัสร กิตะพาณิชย์กิตะพาณิชย์กรรมการSAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT - SAT -
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่มวงศ์ชะอุ่มกรรมการอิสระ
นายไพฑูรย์ ทวีผลทวีผลกรรมการอิสระ
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณเกตุสุวรรณกรรมการอิสระ
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยกรรมการอิสระKCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - S & J -
นายอัจฉรินทร์ สารสาสสารสาสกรรมการอิสระ
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรมเคารพธรรมกรรมการอิสระ
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยประธานกรรมการตรวจสอบKCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - S & J -
นายไพฑูรย์ ทวีผลทวีผลกรรมการตรวจสอบ
นายอัจฉรินทร์ สารสาสสารสาสกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3