SIMAT 4 ( 0.06 1.50% )

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 สิงหาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ SIMAT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบัค ฮอง ตันฮองประธานกรรมการ
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์รองประธานกรรมการSIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT -
นายบัค เหลง ตันเหลงกรรมการ
นายชวน ฮอค ตันฮอคกรรมการ
นายณัฐวุฒิ ปิ่นโตปิ่นโตกรรมการSIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT - SIMAT -
นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชก่อเกียรติวนิชกรรมการ
น.ส.รัญชนา รัชตะนาวินรัชตะนาวินกรรมการอิสระ
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์กรรมการอิสระ
น.ส.กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุลเอื้อโภไคยกุลกรรมการอิสระ
นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พรจรูญประสิทธิ์พรกรรมการอิสระ
น.ส.รัญชนา รัชตะนาวินรัชตะนาวินประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุลเอื้อโภไคยกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3