SINGER 49 ( 0.50 1.04% )

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

บอร์ดบริหาร “ SINGER “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พล.ร.อ. ม.ล.อัศนี ปราโมชม.ล.อัศนีประธานกรรมการ
นายบุญยง ตันสกุลตันสกุลกรรมการผู้จัดการ
นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์จอห์นกรรมการ
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์โจเซฟกรรมการ
นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ศุกร์คณาภรณ์กรรมการ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมีพึ่งรัศมีกรรมการอิสระ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิงจอห์นกรรมการอิสระ
พล.ร.อ. ม.ล.อัศนี ปราโมชม.ล.อัศนีกรรมการอิสระ
นายพิพิธ พิชัยศรทัตพิชัยศรทัตกรรมการอิสระ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมีพึ่งรัศมีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิงจอห์นกรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ พิชัยศรทัตพิชัยศรทัตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3