SORKON 5 ( -0.05 -0.91% )

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SORKON “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการ
นายเจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณประธานกรรมการบริหารSORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON -
นายเจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณประธานเจ้าหน้าที่บริหารSORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON -
นางนิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณกรรมการSORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON -
นายจรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณกรรมการSORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON -
น.ส.ปัญจมา วิภามาสวิภามาสกรรมการ
นายเจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณกรรมการSORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON - SORKON -
นายธนกฤต รุจิราโสภณรุจิราโสภณกรรมการ
นายเจริญพันธ์ พันธุมงคลพันธุมงคลกรรมการอิสระ
นายประสาร มฤคพิทักษ์มฤคพิทักษ์กรรมการอิสระ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์กรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ วิจักขณาวิจักขณากรรมการอิสระ
นายวรพล โลพันธ์ศรีโลพันธ์ศรีกรรมการอิสระ
นายวรพล โลพันธ์ศรีโลพันธ์ศรีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประสาร มฤคพิทักษ์มฤคพิทักษ์กรรมการตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ วิจักขณาวิจักขณากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3