SPG 18 ( 0.30 1.67% )

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SPG “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมุข โรจตระการโรจตระการประธานกรรมการSPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG -
นายอดิศร โรจตระการโรจตระการกรรมการผู้จัดการSPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG -
นางอรศรี ทิพยบุญทองทิพยบุญทองกรรมการSPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG -
นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์จิตติวาณิชย์กรรมการ
น.ส.ดุษฎี โรจตระการโรจตระการกรรมการSPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG -
น.ส.ปรางศิริ ทิพยบุญทองทิพยบุญทองกรรมการSPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG - SPG -
นายอำพล โหตระกิตย์โหตระกิตย์กรรมการอิสระ
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์วงษ์วันทนีย์กรรมการอิสระ
นายสมิต หรรษาหรรษากรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุลดำรงค์มงคลกุลกรรมการอิสระ
นายอำพล โหตระกิตย์โหตระกิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์วงษ์วันทนีย์กรรมการตรวจสอบ
นายสมิต หรรษาหรรษากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3