SUPER 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ SUPER “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายจอมทรัพย์ โลจายะโลจายะประธานคณะกรรมการEVER - EVER - EVER - EVER - EVER - EVER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - APCS - APCS - APCS -
นายกำธร อุดมฤทธิรุจอุดมฤทธิรุจรองประธานคณะกรรมการ
นายจอมทรัพย์ โลจายะโลจายะกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)EVER - EVER - EVER - EVER - EVER - EVER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - SUPER - APCS - APCS - APCS -
น.ส.วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะชัยสังฆะกรรมการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจอุดมฤทธิรุจกรรมการอิสระ
น.ส.วนิดา มัชฉิมานนท์มัชฉิมานนท์กรรมการอิสระ
นางธีราวดี เสนีเศรษฐเสนีเศรษฐกรรมการอิสระ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจอุดมฤทธิรุจประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.วนิดา มัชฉิมานนท์มัชฉิมานนท์รองประธานกรรมการตรวจสอบ
นางธีราวดี เสนีเศรษฐเสนีเศรษฐกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3