TBSP 12 ( 0.20 1.69% )

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 มิถุนายน 2564

บอร์ดบริหาร “ TBSP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสรังสิโยภาสประธานกรรมการ
นายณัฐ พินิตพงศ์กุลพินิตพงศ์กุลกรรมการผู้จัดการ
นายริชาร์ด เดวิด ฮันเดวิดกรรมการ
นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ว่องไววิทย์กรรมการTBSP - TBSP - TBSP - TBSP - TBSP - TBSP -
นายสิทธิชัย จันทราวดีจันทราวดีกรรมการ
นายพันเทพ สุภาไชยกิจสุภาไชยกิจกรรมการ
น.ส.สุธิดา มงคลสุธีมงคลสุธีกรรมการTKS - TKS - TBSP - TKS - SYNEX - TBSP - TKS - SYNEX - TBSP - TKS - SYNEX - TBSP - TKS - SYNEX - TKS - SYNEX - TKS - SYNEX - TBSP - TKS - SYNEX - TBSP - TKS - SYNEX - TKS - SYNEX - TKS - SYNEX - TKS - SYNEX - TKS -
นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทรบุญพจนสุนทรกรรมการอิสระ
นายกริช อัมโภชน์อัมโภชน์กรรมการอิสระ
นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณละออสุวรรณกรรมการอิสระ
นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุลอังยุรีกุลกรรมการอิสระ
นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทรบุญพจนสุนทรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกริช อัมโภชน์อัมโภชน์กรรมการตรวจสอบ
นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณละออสุวรรณกรรมการตรวจสอบ
นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุลอังยุรีกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3