TCAP 53 ( -0.50 -0.94% )

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

บอร์ดบริหาร “ TCAP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบันเทิง ตันติวิทตันติวิทประธานกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการบริหาร
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์พูนพิพัฒน์รองประธานกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์พูนพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่
น.ส.สุวรรณภา สุวรรณประทีปสุวรรณประทีปกรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศหมู่ศิริเลิศกรรมการ
นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภศักดิ์ศิริลาภกรรมการ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณสีตสุวรรณกรรมการอิสระ
นายสมเกียรติ ศุขเทวาศุขเทวากรรมการอิสระ
นายธีรพจน์ วัชราภัยวัชราภัยกรรมการอิสระ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณสีตสุวรรณประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ ศุขเทวาศุขเทวากรรมการตรวจสอบ
นายธีรพจน์ วัชราภัยวัชราภัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3