TMILL 3 ( -0.04 -1.22% )

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TMILL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ประธานกรรมการ
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ประธานกรรมการบริหารTSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE -
นายชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์กรรมการผู้จัดการ
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์กรรมการTSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE -
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์กรรมการKSL - TSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - TSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - TSTE - KSL - TSTE - TSTE -
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุลเจนลาภวัฒนกุลกรรมการ
นายสุภสร ชโยวรรณชโยวรรณกรรมการ
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - MM - SST - KSL - SST - MM -
นายธนดล สุจิภิญโญสุจิภิญโญกรรมการ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์กรรมการอิสระ
นายสมชัย วนาวิทยวนาวิทยกรรมการอิสระ
นายเอนก คำชุ่มคำชุ่มกรรมการอิสระ
นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ว่องไววิทย์กรรมการอิสระ
นายสมชัย วนาวิทยวนาวิทยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ว่องไววิทย์กรรมการตรวจสอบ
นายเอนก คำชุ่มคำชุ่มกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3