TMT 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

บอร์ดบริหาร “ TMT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติประธานกรรมการTMT - TMT - TMT - TMT - TMT - TMT -
นายไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติประธานกรรมการบริหารTMT - TMT - TMT - TMT - TMT - TMT -
นายไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารTMT - TMT - TMT - TMT - TMT - TMT -
นายคมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติกรรมการTMT - TMT - TMT - TMT - TMT - TMT -
นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์กรรมการTMT - TMT -
นายชัย จรุงธนาภิบาลจรุงธนาภิบาลกรรมการอิสระ
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุลปิ่นวนิชย์กุลกรรมการอิสระACAP - ACAP - IFEC - NEX -
นางรัตนวลี กอสนานกอสนานกรรมการอิสระ
นายชัย จรุงธนาภิบาลจรุงธนาภิบาลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุลปิ่นวนิชย์กุลกรรมการตรวจสอบACAP - ACAP - IFEC - NEX -
นางรัตนวลี กอสนานกอสนานกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3