TPCORP 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 สิงหาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TPCORP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ประธานกรรมการWACOAL - WACOAL - WACOAL -
นายสุชัย ณรงคนานุกูลณรงคนานุกูลประธานกรรมการบริหาร
นายสุชัย ณรงคนานุกูลณรงคนานุกูลกรรมการผู้จัดการ
นายอาณัติ รัตนปฏิมากรรัตนปฏิมากรกรรมการ
นายวัชระ ภุมรินทร์ภุมรินทร์กรรมการ
น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ธนสารศิลป์กรรมการICC - OCC - SPI - TNL - WACOAL - ICC - OCC - SPI - TNL - WACOAL - ICC - OCC - SPI - TNL - WACOAL - ICC - OCC - SPI - TNL - WACOAL - SPI - ICC - OCC - PG - SPI - TNL - WACOAL - ICC - OCC - SPI - TNL - WACOAL - TNL - ICC - OCC - SPI - TNL - WACOAL - WACOAL - SPI - ICC - SPI - TNL - OCC - TNL - OCC - WACOAL - ICC - SPI - OCC - SPI - ICC - TNL - WACOAL - SPI - TNL - TNL -
นายอะสึชิ ทะบะตะทะบะตะกรรมการ
นายผดุง เตชะศรินทร์เตชะศรินทร์กรรมการอิสระ
นายธนวัฒน์ ปูคะวนัชปูคะวนัชกรรมการอิสระ
นายกฤษดา วิศวธีรานนท์วิศวธีรานนท์กรรมการอิสระ
นายผดุง เตชะศรินทร์เตชะศรินทร์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธนวัฒน์ ปูคะวนัชปูคะวนัชกรรมการตรวจสอบ
นายกฤษดา วิศวธีรานนท์วิศวธีรานนท์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3