TPOLY 3 ( 0.06 1.91% )

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

บอร์ดบริหาร “ TPOLY “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธนู กุลชลกุลชลประธานคณะกรรมการ
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีประธานกรรมการบริหารTPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPCH - TPCH - TPCH - TPCH - TPCH -
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีกรรมการผู้จัดการTPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPCH - TPCH - TPCH - TPCH - TPCH -
นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัยตั๊นสถาพรชัยกรรมการTPOLY - TPOLY -
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุลวัฒนวิจิตรกุลกรรมการ
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีกรรมการTPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPOLY - TPCH -
นายปฐมพล สาวทรัพย์สาวทรัพย์กรรมการ
นายธนู กุลชลกุลชลกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ธรรมรักษ์กรรมการอิสระ
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุลลิ้มธนากุลกรรมการอิสระ
นายพรเทพ เศวตวรรณกุลเศวตวรรณกุลกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ธรรมรักษ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุลลิ้มธนากุลกรรมการตรวจสอบ
นายพรเทพ เศวตวรรณกุลเศวตวรรณกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3