TPP 15 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

บอร์ดบริหาร “ TPP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตรอัศวินวิจิตรประธานกรรมการTPP - TPP - TPP - TPP - TPP - TPP -
นายอดุลย์ วินัยแพทย์วินัยแพทย์ประธานกรรมการบริหาร
นายพงศธัช อัศวินวิจิตรอัศวินวิจิตรกรรมการผู้จัดการ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์วินัยแพทย์กรรมการ
นายสุพจน์ พฤกษานานนท์พฤกษานานนท์กรรมการ
นายวรัญ แต้ไพสิฐพงษ์แต้ไพสิฐพงษ์กรรมการ
นายอุดม นิลภารักษ์นิลภารักษ์กรรมการ
นางรัชนีวรรณ ภู่รอดภู่รอดกรรมการ
นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์หาญเบญจพงศ์กรรมการอิสระ
นายจักกพงศ์ ณ บางช้างกรรมการอิสระ
นายสุนทร พจน์ธนมาศพจน์ธนมาศกรรมการอิสระ
นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุลวงศ์สินศิริกุลกรรมการอิสระ
นายสุนทร พจน์ธนมาศพจน์ธนมาศประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจักกพงศ์ ณ บางช้างกรรมการตรวจสอบ
นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์หาญเบญจพงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3