TRT 3 ( -0.12 -4.29% )

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

บอร์ดบริหาร “ TRT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายทองธัช หงส์ลดารมภ์หงส์ลดารมภ์ประธานกรรมการ
นายสัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานรองประธานกรรมการTRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT -
นายสัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานกรรมการผู้จัดการTRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT -
นายอุปกรม ทวีโภคทวีโภคกรรมการTRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT -
นายจารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีกรรมการTRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT -
นายอวยชัย ศิริวจนาศิริวจนากรรมการTRT - TRT - TRT - TRT -
นายอัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญกรรมการTRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT -
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์สันติโชตินันท์กรรมการTRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT - TRT -
นายไต้ จงอี้จงอี้กรรมการ
นายทองธัช หงส์ลดารมภ์หงส์ลดารมภ์กรรมการอิสระ
นายพิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมกรรมการอิสระ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์นิกรพันธุ์กรรมการอิสระ
นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุลศุภวิริยกุลกรรมการอิสระ
นายพิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุลศุภวิริยกุลกรรมการตรวจสอบ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์นิกรพันธุ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3