TRU 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

บอร์ดบริหาร “ TRU “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคประธานกรรมการTRU - TRU - TRU - MIT - MPG - TRU - TRU - MIT - WIIK - MPG - TRU - MIT - WIIK - MPG - TRU - MIT - WIIK - TRU - MIT -
นางปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคประธานกรรมการบริหารTRU - TRU - TRU - MIT - MPG - TRU - TRU - MIT - WIIK - MPG - TRU - MIT - WIIK - MPG - TRU - MIT - WIIK - TRU - MIT -
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์รองประธานกรรมการ
นายสมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคกรรมการผู้จัดการใหญ่TRU - TRU - TRU - MPG - TRU - TRU - MPG - TRU - MPG - TRU - PACE - TRU -
น.ส.แก้วใจ เผอิญโชคเผอิญโชคกรรมการTRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU -
นายวุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคกรรมการTRU - TRU - WHART - TRU - WHART - TRU - WHART - TRU - WHART - TRU - WHART - TRU - TRU -
นายถาวร ชลัษเฐียรชลัษเฐียรกรรมการ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์กรรมการอิสระ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการอิสระ
นายสมเกียรติ นิ่มระวีนิ่มระวีกรรมการอิสระ
นายดำริ ตันชีวะวงศ์ตันชีวะวงศ์กรรมการอิสระ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ นิ่มระวีนิ่มระวีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3