TRU 4 ( 0.04 0.91% )

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

บอร์ดบริหาร “ TRU “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคประธานกรรมการWIIK - WIIK - WIIK - MPG - MPG - MPG - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - M-PAT - MIT - MIT - MIT - MIT - MIT -
นางปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคประธานกรรมการบริหารWIIK - WIIK - WIIK - MPG - MPG - MPG - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - M-PAT - MIT - MIT - MIT - MIT - MIT -
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์รองประธานกรรมการ
นายสมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคกรรมการผู้จัดการใหญ่AH - AH - AH - AH - AH - AH - AH - AH - AH - MPG - MPG - MPG - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - PACE -
น.ส.แก้วใจ เผอิญโชคเผอิญโชคกรรมการTRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU -
นายวุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคกรรมการTRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - TRU - WHART - WHART - WHART - WHART - WHART - WHABT - WHABT - WHABT - WHABT - WHABT - WHABT - WHABT - WHABT - WHABT -
นายถาวร ชลัษเฐียรชลัษเฐียรกรรมการ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์กรรมการอิสระ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการอิสระ
นายสมเกียรติ นิ่มระวีนิ่มระวีกรรมการอิสระ
นายดำริ ตันชีวะวงศ์ตันชีวะวงศ์กรรมการอิสระ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ นิ่มระวีนิ่มระวีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3