TTW 12 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TTW “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายทนง พิทยะพิทยะประธานกรรมการSAWAD - SAWAD - CAZ - CAZ -
นายณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะประธานกรรมการบริหารASP - ASP -
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์รองประธานกรรมการCK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์อุทัยวรรณ์กรรมการผู้จัดการ
นายณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะกรรมการASP - ASP -
นายสุวิช พึ่งเจริญพึ่งเจริญกรรมการ
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์กรรมการ
นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะมัทซึโมโตะกรรมการ
นายเรียวทาโร ซูมิซูมิกรรมการ
นายทนง พิทยะพิทยะกรรมการอิสระSAWAD - SAWAD - CAZ - CAZ -
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้วแสงสิงแก้วกรรมการอิสระ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์เมฆอาภรณ์กรรมการอิสระ
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะกรรมการอิสระ
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้วแสงสิงแก้วประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์เมฆอาภรณ์กรรมการตรวจสอบ
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะชัยเดชสุริยะกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3