UAC 5 ( -0.05 -0.99% )

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ UAC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาเสรีวิวัฒนาประธานกรรมการAUCT - STPI - BRR - BRR - GL - BCH - BRR - GTB - BCH - BRR - BCH - BRR - BRRGIF - TPIPP - BCH - TPIPP - BCH - EKH - TPIPP - BCH -
นายกิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุประธานเจ้าหน้าที่บริหารUAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC -
นายชัชพล ประสพโชคประสพโชคกรรมการผู้จัดการUAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC -
น.ส.นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสกรรมการUAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC - UAC -
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์นิตยาเกษตรวัฒน์กรรมการอิสระ
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์พันธุบรรยงก์กรรมการอิสระ
น.ส.จีระพันธ์ จินดาจินดากรรมการอิสระ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์นิตยาเกษตรวัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์พันธุบรรยงก์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.จีระพันธ์ จินดาจินดากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3