UEC 1 ( -0.04 -2.99% )

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564

บอร์ดบริหาร “ UEC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรประธานกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายไพศาล สิริจันทรดิลกสิริจันทรดิลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายยัง ไท่ หลูไท่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวรลี้ถาวรกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายไพศาล สิริจันทรดิลกสิริจันทรดิลกกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุลศิริพูลเกียรติกุลกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายยัง ไท่ หลูไท่กรรมการ
นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพรพู่พิทยาสถาพรกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากรเฉลิมทรัพยากรกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญอุทัยสินธุเจริญกรรมการUEC - UEC - UEC - UEC - UEC -
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์กรรมการอิสระ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ลีลาวัฒนานันท์กรรมการอิสระ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลกรรมการอิสระ
นายวินัย เลาหประสิทธิ์เลาหประสิทธิ์กรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ลีลาวัฒนานันท์กรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลกรรมการตรวจสอบ
นายวินัย เลาหประสิทธิ์เลาหประสิทธิ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3