UT 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ UT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
น.ส.ศรีวารินทร์ จิระพรรคคณาจิระพรรคคณาประธานกรรมการ
นายวิชัย ชัยฐานียชาติชัยฐานียชาติกรรมการผู้จัดการ
น.อ.สุพิช สังขโกวิทสังขโกวิทกรรมการ
นางพิมพ์พร โชติรัตนกุลโชติรัตนกุลกรรมการ
น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุลทรัพย์ทวีชัยกุลกรรมการ
นายชุตินธร ดารกานนท์ดารกานนท์กรรมการSUC - UT - SUC - UT - SUC - SUC - UT - SUC - UT - SUC - UT - SUC - UT -
นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์วิมุกตะนันทน์กรรมการอิสระ
นางศุทธินี ขุนวงษาขุนวงษากรรมการอิสระ
นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรีทรัพย์เสริมศรีกรรมการอิสระ
นางบุญเสริม วิมุกตะนันทน์วิมุกตะนันทน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรีทรัพย์เสริมศรีกรรมการตรวจสอบ
นางศุทธินี ขุนวงษาขุนวงษากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3