UV 4 ( -0.04 -1.11% )

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ UV “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปณต สิริวัฒนภักดีสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้านศรีสอ้านกรรมการผู้จัดการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดีสิริวัฒนภักดีกรรมการ
นายปณต สิริวัฒนภักดีสิริวัฒนภักดีกรรมการ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกรชัยเกรียงไกรกรรมการ
นายสุวิทย์ จินดาสงวนจินดาสงวนกรรมการอิสระ
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิชธนวรานิชกรรมการอิสระ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ลิ่มนรรัตน์กรรมการอิสระ
นายสุวิทย์ จินดาสงวนจินดาสงวนประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิชธนวรานิชกรรมการตรวจสอบ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ลิ่มนรรัตน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3