VIH 12 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ VIH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิชัย วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณประธานกรรมการ
นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารVIH - VIH - VIH - VIH - VIH - VIH -
นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณรองประธานกรรมการVIH - VIH - VIH - VIH - VIH - VIH -
นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนาวัฒนากรรมการ
นายมงคล วณิชภักดีเดชาวณิชภักดีเดชากรรมการVIH - VIH - VIH - VIH -
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณวนดุรงค์วรรณกรรมการ
นายวิระ มาวิจักขณ์มาวิจักขณ์กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจเปรมอมรกิจกรรมการอิสระ
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์บุณยวงศ์วิโรจน์กรรมการอิสระ
นายวิสุทธิ์ มนตริวัตมนตริวัตกรรมการอิสระ
นายวิระ มาวิจักขณ์มาวิจักขณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจเปรมอมรกิจกรรมการตรวจสอบ
นายวิสุทธิ์ มนตริวัตมนตริวัตกรรมการตรวจสอบ
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์บุณยวงศ์วิโรจน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3