VNG 8 ( 0.00 0.00% )

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ VNG “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมภพ สหวัฒน์สหวัฒน์ประธานกรรมการVNG - VNG -
นายสมภพ สหวัฒน์สหวัฒน์ประธานกรรมการบริหารVNG - VNG -
น.ส.ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุรองประธานกรรมการVNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG -
นายสืบตระกูล สุนทรธรรมสุนทรธรรมรองประธานกรรมการTTA -
นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์กรรมการผู้จัดการIRCP - TCJ - VNG - TCJ - VNG - TCJ - VNG - TCJ - VNG - VNG - 7UP - SNC - VNG - TNR - MACO - MPG - PPPM - VNG - TNR - MACO - PPPM - VNG - TNR - MACO - MPG - PPPM - UNIQ - VNG - TNR - PPPM - PPPM - MACO - MPG - MACO -
นายวสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์กรรมการVNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG -
นายสุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชกรรมการ
นายนิรันดร์ สันติภิรมย์กุลสันติภิรมย์กุลกรรมการ
นายภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์กรรมการVNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG -
น.ส.ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์กรรมการB - VNG - B - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG -
นายสมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์กรรมการVNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG - VNG -
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์วิสิษฐยุทธศาสตร์กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญซ้ายขวัญกรรมการอิสระ
พลเอกวิชิต ยาทิพย์ยาทิพย์กรรมการอิสระ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรมสุนทรธรรมกรรมการอิสระTTA -
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ไกรฤกษ์กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรีพจน์โพธิ์ศรีกรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์วิสิษฐยุทธศาสตร์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกวิชิต ยาทิพย์ยาทิพย์กรรมการตรวจสอบ
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ไกรฤกษ์กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรีพจน์โพธิ์ศรีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3