WIN 0 ( 0.01 2.78% )

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ WIN “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายจักร จามิกรณ์จามิกรณ์ประธานกรรมการWIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN -
นายจักร จามิกรณ์จามิกรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารWIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN -
นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุลหลิมไชยกุลกรรมการ
น.ส.กรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกรสุคนธ์ฤทธิกรกรรมการ
น.ส.วินิตา จามิกรณ์จามิกรณ์กรรมการ
นางกฤษณา ประกอบการดีประกอบการดีกรรมการ
พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณีสุนทรมณีกรรมการอิสระ
นายชัยธวัช เสาวพนธ์เสาวพนธ์กรรมการอิสระ
นางมารยาท พริ้งทองฟูพริ้งทองฟูกรรมการอิสระ
นายพูลศักดิ์ เทศนิยมเทศนิยมกรรมการอิสระ
นายดุษฎี สินเจิมสิริสินเจิมสิริกรรมการอิสระ
พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณีสุนทรมณีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัยธวัช เสาวพนธ์เสาวพนธ์กรรมการตรวจสอบ
นางมารยาท พริ้งทองฟูพริ้งทองฟูกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3