ACC 1 ( -0.01 -0.98% )

บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ ACC “ ปันผล 2564

บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล

บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
11-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
29-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/08/15-31/12/15
29-09-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/08/14-31/07/15
29-09-2014ไม่จ่ายเงินปันผล-01/08/13-31/07/14
18-10-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.00 
26-09-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.00 
28-09-201110-10-201127-10-2011เงินปันผล0.3801/08/2010-30/04/2011
28-09-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/05/2011-31/07/2011
04-10-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.00
07-10-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.00
26-09-200809-10-200817-11-2008เงินปันผล0.0801/08/2007-31/07/2008
25-10-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/08/2006-31/07/2007
08-10-200418-11-200430-11-2004เงินปันผล2.0000
22-10-200321-11-200304-12-2003เงินปันผล1.2500
01-10-200219-11-200213-12-2002เงินปันผล26.0000
19-03-200229-03-200218-04-2002เงินปันผล9.0000
26-09-200105-10-200126-10-2001เงินปันผล12.0000
21-06-200102-07-200118-07-2001เงินปันผล15.0000
24-05-200105-06-200115-06-2001เงินปันผล9.0000
13-10-200024-10-200017-11-2000เงินปันผล14.0000
10-08-200021-08-200008-09-2000เงินปันผล10.0000
03-05-200012-05-200002-06-2000เงินปันผล5.0000
28-09-199907-10-199929-10-1999เงินปันผล13.0000
29-06-199908-07-199923-07-1999เงินปันผล4.0000
14-10-199822-10-199804-12-1998เงินปันผล8.4000
04-11-199702-12-199726-12-1997เงินปันผล3.0000
28-10-199401-12-199421-12-1994เงินปันผล19.2500
07-04-199419-04-199410-05-1994เงินปันผล5.0000
08-10-199317-11-199316-12-1993เงินปันผล10.0000
26-04-199327-04-199327-05-1993เงินปันผล4.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3