AF 1 ( 0.02 1.64% )

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ AF “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2019-31/Dec/2019
23-02-201808-03-201817-05-2018เงินปันผล0.012501/Jan/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3