AFC 12 ( -0.10 -0.83% )

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ AFC “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-30/Jun/2021
24-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-30/Jun/2021
25-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2019-30/Jun/2020
25-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2019-30/Jun/2020
22-08-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-30/Jun/2019
22-08-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-30/Jun/2019
23-08-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2017-30/Jun/2018
23-08-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2017-30/Jun/2018
24-08-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/16-30/06/17
26-08-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/15-30/06/16
20-08-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-30/06/15
21-08-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/13-30/06/14
22-08-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/12-30/06/13
21-08-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/11-30/06/12
23-08-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2010-30/06/2011
24-08-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2009-30/06/2010
25-08-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2008-30/06/2009
20-08-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2007-30/06/2008
28-08-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2006-30/06/2007
31-08-199521-09-199503-11-1995เงินปันผล0.7500
25-08-199422-09-199404-11-1994เงินปันผล1.2500
26-08-199323-09-199329-10-1993เงินปันผล1.5000
28-08-199224-09-1992เงินปันผล3.0000
04-09-199104-10-1991เงินปันผล5.2500
30-08-199018-09-199024-10-1990เงินปันผล5.2500
31-08-198919-09-198920-10-1989เงินปันผล4.0000
02-09-198820-09-1988เงินปันผล3.2500
24-09-198705-10-1987เงินปันผล40.0000
12-09-198630-09-1986เงินปันผล10.0000
20-09-198502-10-1985เงินปันผล15.0000
28-09-198409-10-1984เงินปันผล10.0000
28-09-198212-10-1982เงินปันผล2.0000
20-10-198126-10-1981เงินปันผล6.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3