AHC 14 ( 0.10 0.75% )

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

“ AHC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิแต่ละปี

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-202107-05-202121-05-2021เงินปันผล0.2501/Jan/2020-31/Dec/2020
13-02-202030-04-202018-05-2020เงินปันผล0.4501/Jan/2019-31/Dec/2019
12-02-201902-05-201917-05-2019เงินปันผล0.4801/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201803-05-201818-05-2018เงินปันผล0.4401/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201728-04-201719-05-2017เงินปันผล0.6301/01/16-31/12/16
19-02-201603-05-201618-05-2016เงินปันผล0.550001/01/15-31/12/15
23-02-201530-04-201518-05-2015เงินปันผล0.6501/01/14-31/12/14
19-02-201423-04-201408-05-2014เงินปันผล0.6401/01/13-31/12/13
27-02-201302-05-201329-05-2013หุ้นปันผล5 : 101/01/12-31/12/12
27-02-201302-05-201329-05-2013เงินปันผล0.6001/01/12-31/12/12
02-03-201223-04-201208-05-2012เงินปันผล3.5001/01/2011-31/12/2011
02-03-201111-04-201106-05-2011เงินปันผล2.5001/01/2010-31/12/2010
08-03-201023-04-201010-05-2010เงินปันผล1.100001/01/2009-31/12/2009
02-03-200924-04-200918-05-2009เงินปันผล1.2501/01/2008-31/12/2008
25-02-200825-04-200820-05-2008เงินปันผล1.0001/01/2007-31/12/2007
21-03-200730-04-200718-05-2007เงินปันผล1.5001/01/2006-31/12/2006
08-03-200603-05-200619-05-2006เงินปันผล2.0000
25-03-200529-04-200518-05-2005เงินปันผล3.0000
17-03-200430-04-200419-05-2004เงินปันผล3.0000
26-03-200306-05-200328-05-2003เงินปันผล2.7500
27-03-200226-04-200223-05-2002เงินปันผล1.5000
20-03-200123-04-200118-05-2001เงินปันผล1.0000
14-03-200024-04-200019-05-2000เงินปันผล0.8200
12-03-199728-04-199722-05-1997เงินปันผล0.8000
14-03-199629-04-199624-05-1996เงินปันผล0.5000
27-03-199526-04-199524-05-1995เงินปันผล0.8000
10-03-199425-04-199420-05-1994เงินปันผล1.0000
06-05-199329-04-199307-06-1993เงินปันผล1.7000
04-04-199214-04-199205-06-1992เงินปันผล1.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3