ALUCON 183 ( 3.00 1.67% )

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ ALUCON “ ปันผล 2564

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นโยบายเงินปันผล 50-70 เปอร์เซนต์ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202127-04-202114-05-2021เงินปันผล10.0001/Jan/2020-31/Dec/2020
07-04-202016-04-202005-05-2020เงินปันผล7.5001/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-202007-05-202015-05-2020เงินปันผล7.5001/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-201902-05-201915-05-2019เงินปันผล10.0001/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201803-05-201815-05-2018เงินปันผล11.0001/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-201728-04-201716-05-2017เงินปันผล15.0001/01/16-31/12/16
19-02-201628-04-201616-05-2016เงินปันผล10.0001/01/15-31/12/15
20-02-201530-04-201515-05-2015เงินปันผล10.0001/01/14-31/12/14
20-02-201425-04-201412-05-2014เงินปันผล8.0001/01/13-31/12/13
21-02-201329-04-201317-05-2013เงินปันผล7.0001/01/12-31/12/12
23-02-201202-05-201225-05-2012เงินปันผล6.0001/01/2011-31/12/2011
23-02-201103-05-201126-05-2011เงินปันผล6.5001/01/2010-31/12/2010
23-02-201004-05-201026-05-2010หุ้นปันผล2:101/01/2009-31/12/2009
23-02-201004-05-201026-05-2010เงินปันผล5.5601/01/2009-31/12/2009
24-02-200904-05-200926-05-2009เงินปันผล9.0001/01/2008-31/12/2008
25-02-200827-03-2008เงินปันผล5.2501/01/2007-31/12/2007
01-03-200628-03-200617-05-2006เงินปันผล4.0000
25-02-200501-04-200526-05-2005เงินปันผล1.5500
25-02-200501-04-200526-05-2005หุ้นปันผล2:1
27-02-200429-03-200420-05-2004เงินปันผล5.0000
26-02-200328-03-200322-05-2003เงินปันผล3.1100
26-02-200328-03-200322-05-2003หุ้นปันผล1:1
07-03-200202-04-200221-05-2002เงินปันผล10.0000
08-03-200103-04-200123-05-2001เงินปันผล3.5000
22-03-200004-04-200024-05-2000เงินปันผล1.5000
18-08-199930-08-199917-09-1999เงินปันผล1.5000
15-03-199931-03-199921-05-1999เงินปันผล1.5000
19-08-199831-08-199818-09-1998เงินปันผล3.0000
27-08-199708-09-199726-09-1997เงินปันผล1.0000
05-03-199701-04-199721-05-1997เงินปันผล1.0000
22-08-199603-09-199620-09-1996เงินปันผล3.2500
28-02-199601-04-199615-05-1996เงินปันผล3.2500
23-08-199501-09-199521-09-1995เงินปันผล3.7500
16-03-199503-04-199518-05-1995เงินปันผล4.2500
17-08-199426-08-199415-09-1994เงินปันผล2.7500
02-03-199401-04-199418-05-1994เงินปันผล2.0000
27-08-199307-09-199306-10-1993เงินปันผล2.0000
27-03-199330-03-199328-05-1993เงินปันผล1.5000
27-07-199217-08-199228-09-1992เงินปันผล2.0000
05-03-199217-03-199206-05-1992เงินปันผล2.0000
28-08-199128-08-199102-10-1991เงินปันผล9.0000
07-03-199118-03-199107-05-1991เงินปันผล7.0000
09-08-199028-08-199015-10-1990เงินปันผล5.0000
26-02-199016-03-199004-05-1990เงินปันผล9.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3