AMARIN 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ AMARIN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทัังนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นอื่นใด

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202110-05-202125-05-2021เงินปันผล0.1201/Jan/2020-31/Dec/2020
14-04-202027-04-202012-05-2020เงินปันผล0.1201/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-202011-05-202025-05-2020เงินปันผล0.1201/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
09-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
23-02-201524-04-201511-05-2015เงินปันผล0.7001/01/14-31/12/14
26-02-201424-04-201412-05-2014เงินปันผล0.011111111101/01/13-31/12/13
26-02-201424-04-201412-05-2014หุ้นปันผล10 : 101/01/13-31/12/13
01-03-201325-04-201310-05-2013เงินปันผล1.2001/01/12-31/12/12
06-03-201225-04-201210-05-2012เงินปันผล0.9001/01/11-31/12/11
10-03-201126-04-201110-05-2011เงินปันผล0.8001/01/2010-31/12/2010
11-03-201027-04-201011-05-2010เงินปันผล0.8001/01/2009-31/12/2009
16-03-200929-04-200911-05-2009เงินปันผล0.8001/01/2008-31/12/2008
14-03-200822-04-200809-05-2008เงินปันผล0.8001/01/2007-31/12/2007
28-03-200704-05-200725-05-2007เงินปันผล0.8001/01/2006-31/12/2006
06-03-200618-04-200610-05-2006เงินปันผล0.7500
28-03-200504-05-200527-05-2005เงินปันผล0.1500
30-11-200408-12-200429-12-2004เงินปันผล0.1500
24-08-200402-09-200423-09-2004เงินปันผล0.1500
21-05-200431-05-200418-06-2004เงินปันผล0.1500
24-03-200404-05-200420-05-2004เงินปันผล0.0059
24-03-200404-05-200420-05-2004หุ้นปันผล19:1
21-03-200306-05-200323-05-2003เงินปันผล5.0000
25-03-200203-05-200223-05-2002เงินปันผล3.6000
22-03-200102-05-200123-05-2001เงินปันผล2.7500
22-03-200002-05-200022-05-2000เงินปันผล2.3000
22-03-199907-05-199921-05-1999เงินปันผล2.0000
20-03-199806-05-199822-05-1998เงินปันผล1.5000
21-03-199707-05-199723-05-1997เงินปันผล2.0000
21-03-199607-05-199624-05-1996เงินปันผล1.3500
29-03-199516-05-199529-05-1995เงินปันผล1.2000
25-03-199411-05-199427-05-1994เงินปันผล5.0000
24-04-199318-05-199325-06-1993เงินปันผล5.0000
14-04-199214-04-199215-05-1992เงินปันผล10.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3