ANAN 2 ( 0.04 2.38% )

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ ANAN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-202011-05-202025-05-2020เงินปันผล0.026501/Jul/2019-31/Dec/2019
08-08-201923-08-201906-09-2019เงินปันผล0.09101/Jan/2019-30/Jun/2019
26-02-201902-05-201917-05-2019เงินปันผล0.139
08-08-201822-08-201805-09-2018เงินปันผล0.11501/01/18-30/06/18
22-02-201812-03-201811-05-2018เงินปันผล0.067501/Jul/2017-31/Dec/2017
07-08-201718-08-201706-09-2017เงินปันผล0.0601/01/17-30/06/17
20-02-201704-05-201726-05-2017เงินปันผล0.085001/07/16-31/12/16
10-08-201623-08-201609-09-2016เงินปันผล0.0401/01/16-30/06/16
24-02-201609-05-201625-05-2016เงินปันผล0.068001/07/15-31/12/15
11-08-201525-08-201510-09-2015เงินปันผล0.032001/01/15-30/06/15
25-02-201521-04-201508-05-2015เงินปันผล0.068001/07/14-31/12/14
13-08-201426-08-201412-09-2014เงินปันผล0.0301/01/14-30/06/14
27-02-201417-04-201406-05-2014เงินปันผล0.0501/01/13-31/12/13
28-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3