AP 8 ( 0.20 2.44% )

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ AP “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202111-05-202127-05-2021เงินปันผล0.40
25-02-202012-05-202027-05-2020เงินปันผล0.40
26-02-201908-05-201923-05-2019เงินปันผล0.40
27-02-201809-05-201824-05-2018เงินปันผล0.3501/01/2017-31/12/2018
23-02-201708-05-201725-05-2017เงินปันผล0.30 
24-02-201609-05-201626-05-2016เงินปันผล0.30 
26-02-201508-05-201526-05-2015เงินปันผล0.26 
11-09-201420-10-201407-11-2014เงินปันผล0.02 
11-09-201420-10-201407-11-2014หุ้นปันผล10 : 1 
27-02-201407-05-201428-05-2014เงินปันผล0.25 
11-03-201307-05-201323-05-2013เงินปันผล0.2501/01/12-31/12/12
16-03-201204-05-201224-05-2012เงินปันผล0.1801/01/11-31/12/11
16-03-201104-05-201124-05-2011หุ้นปันผล5:101/01/2010-31/12/2010
16-03-201104-05-201124-05-2011เงินปันผล0.1801/01/2010-31/12/2010
26-02-201006-05-201019-05-2010เงินปันผล0.3201/01/2009-31/12/2009
26-02-200907-05-200920-05-2009เงินปันผล0.2501/01/2008-31/12/2008
29-02-200829-04-200820-05-2008เงินปันผล0.1501/01/2007-31/12/2007
01-03-200626-04-200616-05-2006เงินปันผล0.1400
28-02-200529-04-200520-05-2005เงินปันผล0.2000
27-02-200405-04-200423-04-2004เงินปันผล0.2000
18-02-200325-04-200314-05-2003เงินปันผล1.0000
24-03-199708-05-199728-05-1997เงินปันผล0.2500
28-02-199622-04-199615-05-1996เงินปันผล1.0000
02-03-199525-04-199520-05-1995เงินปันผล3.5000
31-03-199429-04-199406-06-1994เงินปันผล1.1000
10-05-199329-04-199311-06-1993เงินปันผล2.7000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3