APCO 6 ( 0.40 7.14% )

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ APCO “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-202126-04-202110-05-2021เงินปันผล0.1201/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
26-02-202027-04-202011-05-2020เงินปันผล0.095001/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-201925-04-201910-05-2019เงินปันผล0.154901/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201817-04-201803-05-2018เงินปันผล0.03601/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
23-02-201725-04-201709-05-2017เงินปันผล0.043001/01/16-31/12/16
23-02-201619-04-201603-05-2016เงินปันผล0.034701/01/15-31/12/15
12-02-201502-04-201523-04-2015เงินปันผล0.0425 
17-02-201408-04-201428-04-2014เงินปันผล0.20 
17-02-201408-04-201428-04-2014หุ้นปันผล5 : 1 
20-02-201302-05-201322-05-2013เงินปันผล0.27 
24-02-201203-05-201218-05-2012เงินปันผล0.2501/01/2011-31/12/2011
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3