APEX 0 ( 0.01 8.33% )

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 กุมภาพันธ์ 2563

“ APEX “ ปันผล 2563

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3