APURE 7 ( 0.10 1.43% )

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

“ APURE “ ปันผล 2565

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202126-08-202110-09-2021เงินปันผล0.0701/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
14-05-202127-05-2021เงินปันผล0.1001/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
13-08-202027-08-202011-09-2020เงินปันผล0.0501/Apr/2020-30/Jun/2020
14-05-202028-05-2020เงินปันผล0.0501/Jan/2020-31/Mar/2020
14-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
11-08-201725-08-201708-09-2017เงินปันผล0.0501/01/17-30/06/17
24-02-201709-03-201725-05-2017เงินปันผล0.0501/07/16-31/12/16
11-08-201625-08-201609-09-2016เงินปันผล0.0301/01/16-30/06/16
26-02-201610-03-201617-05-2016เงินปันผล0.0301/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
05-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
28-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
25-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
19-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
20-04-199327-04-199321-06-1993เงินปันผล0.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3