ASIA 6 ( 0.05 0.86% )

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ ASIA “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
13-11-201927-11-201912-12-2019เงินปันผล0.0501/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
21-02-201922-04-201909-05-2019เงินปันผล0.0301/Jan/2018-31/Dec/2018
13-11-201828-11-201812-12-2018เงินปันผล0.1001/Jan/2018-30/Jun/2018
27-02-201827-04-201822-05-2018เงินปันผล1.2501/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
24-02-201702-05-201725-05-2017เงินปันผล0.8501/01/16-31/12/16
26-02-201627-04-201619-05-2016เงินปันผล2.0001/07/15-31/12/15
13-08-201525-08-201509-09-2015เงินปันผล2.2501/01/15-30/06/15
27-02-201524-04-201519-05-2015เงินปันผล1.2501/07/14-31/12/14
14-08-201428-08-201412-09-2014เงินปันผล2.00 
27-02-201424-04-201416-05-2014เงินปันผล2.00 
01-03-201309-05-201329-05-2013เงินปันผล0.550001/07/12-31/12/12
13-09-201226-09-201210-10-2012เงินปันผล0.8501/01/12-30/06/12
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
25-02-201120-04-201111-05-2011เงินปันผล0.5001/01/2010-31/12/2010
05-03-201020-04-201007-05-2010เงินปันผล0.5001/01/2009-31/12/2009
13-03-200906-05-200926-05-2009เงินปันผล1.00
27-11-200811-12-200825-12-2008เงินปันผล1.00
13-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
20-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
20-03-199702-04-199729-05-1997เงินปันผล0.3000
13-03-199603-04-199630-05-1996เงินปันผล0.4000
16-03-199505-04-199526-05-1995เงินปันผล0.5600
30-03-199407-04-199420-05-1994เงินปันผล1.8000
19-03-199308-04-199320-05-1993เงินปันผล2.2000
12-03-199201-04-199213-05-1992เงินปันผล2.5000
22-03-199102-04-199113-05-1991เงินปันผล4.5000
16-03-199026-03-199024-04-1990เงินปันผล4.2500
01-01-197027-11-201712-12-2017เงินปันผล0.6001/01/17-30/06/17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3