ASW 9 ( 0.05 0.57% )

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ ASW “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202125-08-202104-10-2021หุ้นปันผล0.0220601/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-202125-08-202104-10-2021หุ้นปันผล8:101/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-202125-08-202104-10-2021หุ้นปันผล0.0220601/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-202125-08-202104-10-2021หุ้นปันผล8:101/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-202125-08-202104-10-2021หุ้นปันผล0.0220601/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-202125-08-202104-10-2021หุ้นปันผล8:101/Jan/2021-30/Jun/2021
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3