AU 9 ( 0.15 1.70% )

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 ตุลาคม 2563

“ AU “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นอื่นใด

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202007-05-202022-05-2020เงินปันผล0.2901/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201909-05-201928-05-2019เงินปันผล0.1901/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
27-02-201807-05-201824-05-2018เงินปันผล0.1501/Jan/2017-31/Dec/2017
08-03-201704-05-201725-05-2017เงินปันผล0.007501/01/16-31/12/16
08-03-201705-05-201725-05-2017หุ้นปันผล8 : 101/01/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3