B 1 ( 0.06 6.38% )

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ B “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
16-04-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
16-04-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
25-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3