B-WORK 12 ( 0.20 1.64% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
Status : อัพเดท 27 กุมภาพันธ์ 2563

“ B-WORK “ ปันผล 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-05-201924-05-2019เงินปันผล0.191201/Jan/2019-31/Mar/2019
25-02-201907-03-2019เงินปันผล0.1801/Jul/2018-31/Dec/2018
09-08-201821-08-2018เงินปันผล0.303406/Feb/2018-30/Jun/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3