BAY 32 ( -0.25 -0.77% )

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ BAY “ ปันผล 2564

โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นลำดับแรก และปัจจัยอื่น ๆซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขต่าง ๆของกฏหมาย (โดยมีเงือนไขเพิ่มเติม)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-08-202107-09-202122-09-2021เงินปันผล0.40
24-02-202110-05-202127-05-2021เงินปันผล0.35
26-02-202005-05-202021-05-2020เงินปันผล0.45
28-08-201911-09-201926-09-2019เงินปันผล0.40
27-02-201908-05-201923-05-2019เงินปันผล0.45
22-08-201805-09-201820-09-2018เงินปันผล0.4001/01/2018-30/06/2018
28-02-201804-05-201821-05-2018เงินปันผล0.4501/07/2017-31/12/2017
23-08-201705-09-201721-09-2017เงินปันผล0.40 
22-02-201705-05-201725-05-2017เงินปันผล0.4501/07/16-31/12/16
24-08-201606-09-201622-09-2016เงินปันผล0.40 
24-02-201609-05-201626-05-2016เงินปันผล0.40 
26-08-201508-09-201524-09-2015เงินปันผล0.40 
25-02-201529-04-201522-05-2015เงินปันผล0.4001/07/14-31/12/14
27-08-201408-09-201425-09-2014เงินปันผล0.40 
26-02-201418-04-201407-05-2014เงินปันผล0.4001/07/13-31/12/13
28-08-201309-09-201326-09-2013เงินปันผล0.40 
27-02-201318-04-201307-05-2013เงินปันผล0.4001/07/12-31/12/12
22-08-201203-09-201220-09-2012เงินปันผล0.4001/01/12-30/06/12
22-02-201230-04-201222-05-2012เงินปันผล0.3501/07/11-31/12/11
24-08-201106-09-201122-09-2011เงินปันผล0.3501/01/11-30/06/11
23-02-201119-04-201104-05-2011เงินปันผล0.3501/07/10-31/12/10
25-08-201007-09-201023-09-2010เงินปันผล0.2201/01/10-30/06/10
24-02-201019-04-201004-05-2010เงินปันผล0.1801/07/09-31/12/09
26-08-200908-09-200922-09-2009เงินปันผล0.1501/01/09-30/06/09
25-02-200917-04-200929-04-2009เงินปันผล0.1501/07/08-31/12/08
27-08-200815-09-200826-09-2008เงินปันผล0.1501/01/08-30/06/08
23-03-200603-04-200604-05-2006เงินปันผล0.4000
25-08-200502-09-200523-09-2005เงินปันผล0.4000
06-08-199715-08-199704-09-1997เงินปันผล2.2500
05-03-199726-03-199722-04-1997เงินปันผล2.2500
23-07-199601-08-199621-08-1996เงินปันผล2.2500
21-02-199604-03-199629-03-1996เงินปันผล2.2500
09-08-199518-08-199507-09-1995เงินปันผล2.2500
22-02-199503-03-199530-03-1995เงินปันผล2.0000
15-08-199424-08-199413-09-1994เงินปันผล2.0000
16-02-199428-02-199425-03-1994เงินปันผล1.8000
09-08-199309-08-199310-09-1993เงินปันผล1.8000
11-02-199322-02-199312-03-1993เงินปันผล1.8000
10-08-199207-08-199211-09-1992เงินปันผล1.8000
19-03-199202-03-199220-03-1992เงินปันผล14.0000
07-08-199107-08-199106-09-1991เงินปันผล14.0000
14-02-199104-03-199122-03-1991เงินปันผล14.0000
08-08-199021-08-199014-09-1990เงินปันผล14.0000
22-02-199012-03-199030-03-1990เงินปันผล14.0000
02-08-198911-08-198907-09-1989เงินปันผล14.0000
23-02-198909-03-198929-03-1989เงินปันผล13.0000
27-07-198808-08-198831-08-1988เงินปันผล12.0000
18-12-198715-01-1988เงินปันผล10.0000
05-08-198714-08-198708-09-1987เงินปันผล10.0000
25-02-198706-03-1987เงินปันผล6.0000
08-08-198619-08-198608-09-1986เงินปันผล5.0000
19-02-198607-03-1986เงินปันผล8.0000
09-08-198522-08-198512-09-1985เงินปันผล8.0000
12-02-198525-02-1985เงินปันผล8.0000
25-07-198406-08-1984เงินปันผล8.0000
03-02-198421-02-1984เงินปันผล8.0000
26-08-198306-09-1983เงินปันผล8.0000
16-02-198301-03-1983เงินปันผล7.5000
25-08-198203-09-198230-09-1982เงินปันผล7.5000
25-02-198210-03-1982เงินปันผล7.5000
14-09-198125-09-1981เงินปันผล7.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3