BFIT 33 ( -1.50 -4.41% )

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ BFIT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202105-05-202117-05-2021เงินปันผล1.4001/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-202005-05-202022-05-2020เงินปันผล2.2501/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
19-02-201803-05-201821-05-2018เงินปันผล0.0301/01/17-31/12/17
19-02-201803-05-201821-05-2018หุ้นปันผล20:101/01/17-31/12/17
27-02-201702-05-201719-05-2017เงินปันผล0.0301/01/16-31/12/16
27-02-201702-05-201719-05-2017หุ้นปันผล20 : 101/01/16-31/12/16
16-02-201615-03-201611-05-2016เงินปันผล0.3501/01/15-31/12/15
25-02-201509-03-201512-05-2015เงินปันผล0.3501/01/14-31/12/14
26-02-201411-03-201407-05-2014เงินปันผล0.3501/01/13-31/12/13
26-02-201319-03-201308-05-2013เงินปันผล0.3001/01/12-31/12/12
27-02-201220-03-201208-05-2012เงินปันผล0.4001/01/2011-31/12/2011
22-02-201101-04-201109-05-2011เงินปันผล0.2001/01/2010-31/12/2010
26-02-201002-04-201010-05-2010เงินปันผล0.2001/01/2009-31/12/2009
24-02-200901-04-200911-05-2009เงินปันผล0.2001/01/2008-31/12/2008
26-02-200803-04-200812-05-2008เงินปันผล0.4001/01/2007-31/12/2007
23-02-200603-04-200608-05-2006เงินปันผล0.1500
25-02-200501-04-2005เงินปันผล0.3000
15-03-200423-03-2004เงินปันผล0.3000
13-03-200326-03-2003เงินปันผล0.3000
16-09-199725-09-199715-10-1997เงินปันผล0.5000
12-03-199731-03-199730-04-1997เงินปันผล2.5000
04-09-199616-09-199604-10-1996เงินปันผล3.8000
14-03-199629-03-199629-04-1996เงินปันผล3.6000
08-09-199520-09-199506-10-1995เงินปันผล5.0000
16-03-199530-03-199502-05-1995เงินปันผล7.0000
28-08-199407-09-199428-09-1994เงินปันผล7.0000
16-03-199429-03-199402-05-1994เงินปันผล10.0000
04-10-199314-10-199301-11-1993เงินปันผล7.0000
26-03-199305-04-199304-05-1993เงินปันผล6.0000
25-09-199230-09-199226-10-1992เงินปันผล8.0000
01-04-199209-04-199204-05-1992เงินปันผล4.0000
29-08-199111-09-199130-10-1991เงินปันผล12.0000
28-03-199109-04-199102-05-1991เงินปันผล12.0000
03-10-199015-10-199018-10-1990เงินปันผล4.0000
20-03-199030-03-199023-04-1990เงินปันผล6.0000
28-09-198910-10-198923-10-1989เงินปันผล4.0000
09-03-198921-03-1989เงินปันผล24.0000
18-08-198830-08-198809-09-1988เงินปันผล18.0000
30-03-198808-04-1988เงินปันผล18.0000
28-08-198709-09-198721-09-1987เงินปันผล12.0000
10-03-198720-03-1987เงินปันผล9.0000
29-08-198610-09-198629-09-1986เงินปันผล5.0000
06-03-198619-03-1986เงินปันผล5.0000
27-08-198504-09-198523-09-1985เงินปันผล5.0000
19-03-198528-03-1985เงินปันผล8.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3