BIZ 12 ( 0.10 0.83% )

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ BIZ “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202109-03-202122-04-2021เงินปันผล0.1501/Jan/2020-31/Dec/2020
20-02-202005-03-202008-05-2020เงินปันผล0.2501/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-201925-04-201909-05-2019เงินปันผล0.1601/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201825-04-201809-05-2018เงินปันผล0.0801/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-201724-04-201709-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3