BKER 6 ( -0.05 -0.85% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
Status : อัพเดท 27 พฤศจิกายน 2563

“ BKER “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ2 ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Jun/2020
14-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Jun/2020
27-02-202010-03-2020เงินปันผล0.060026/Nov/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3