BLA 29 ( -0.50 -1.71% )

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ BLA “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล
11-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล
24-02-202111-05-202127-05-2021เงินปันผล0.23
26-02-202027-04-202013-07-2020เงินปันผล0.3208
13-08-201929-08-2019เงินปันผล0.32
26-02-201907-05-2019เงินปันผล0.40
09-08-201824-08-2018เงินปันผล0.3201/01/18-30/06/18
23-02-2018เงินปันผล0.22
10-08-201724-08-2017เงินปันผล0.32 
23-02-201708-05-2017เงินปันผล0.43 
09-08-201625-08-201607-10-2016เงินปันผล0.32 
26-02-201610-05-2016เงินปันผล0.32 
11-08-201525-08-2015เงินปันผล0.3201/01/15-30/06/15
25-02-201511-05-2015เงินปันผล0.46 
08-08-201408-10-2014เงินปันผล0.0501/01/14-30/06/14
08-08-201408-10-2014หุ้นปันผล5 : 201/01/14-30/06/14
19-02-201412-05-2014เงินปันผล0.51 
09-08-201322-08-201309-09-2013เงินปันผล0.40 
22-02-201313-05-201323-05-2013เงินปันผล0.36 
08-08-201224-08-201214-09-2012เงินปันผล0.3601/01/12-30/06/12
22-02-201209-05-2012เงินปันผล0.3401/07/2011-31/12/2011
10-08-201123-08-201115-09-2011เงินปันผล0.3801/01/2011-30/06/2011
23-02-201104-05-201124-05-2011เงินปันผล0.4001/07/2010-31/12/2010
11-08-201031-08-201016-09-2010เงินปันผล0.2001/01/2010-30/06/2010
24-02-201011-05-201026-05-2010เงินปันผล0.1501/01/2009-31/12/2009
11-11-200924-11-200911-12-2009เงินปันผล0.15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3