BLISS 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ BLISS “ ปันผล 2564

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
12-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
12-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
25-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
24-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
26-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
18-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
23-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
27-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200618-04-200604-05-2006เงินปันผล0.2500
11-08-200523-08-200509-09-2005เงินปันผล0.1500
28-02-200518-04-200503-05-2005เงินปันผล0.1500
09-12-200416-12-200424-12-2004เงินปันผล0.2500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3