BM 4 ( 0.04 1.05% )

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ BM “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของกำไรสุุทธิหลังจากหักชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202111-03-202114-05-2021เงินปันผล0.0801/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-202017-03-202015-05-2020เงินปันผล0.0801/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201914-03-201910-05-2019เงินปันผล0.0801/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201802-05-201823-05-2018เงินปันผล0.0401/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
25-08-201725-09-201710-10-2017เงินปันผล0.0801/01/17-30/06/17
23-02-201711-04-201728-04-2017เงินปันผล0.0801/10/16-31/12/16
11-11-201623-11-201608-12-2016เงินปันผล0.1001/01/16-30/09/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3