-->

BOFFICE 17 ( -0.10 -0.60% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

“ BOFFICE “ ปันผล 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
12-11-201922-11-201912-12-2019เงินปันผล0.163201/Jul/2019-30/Sep/2019
08-08-201921-08-201906-09-2019เงินปันผล0.169801/Apr/2019-30/Jun/2019
08-05-201921-05-2019เงินปันผล0.151901/Jan/2019-31/Mar/2019
09-05-201823-05-2018เงินปันผล0.131515/Jan/2018-31/Mar/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3