BROCK 2 ( -0.06 -3.82% )

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ BROCK “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
19-02-202108-03-202129-04-2021เงินปันผล0.0201/Jan/2020-31/Dec/2020
01-04-202009-03-202030-04-2020เงินปันผล0.0201/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
21-02-202009-03-202005-05-2020เงินปันผล0.0201/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
15-02-201901-03-201930-04-2019เงินปันผล0.0201/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
15-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
17-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
18-02-201601-03-201628-04-2016เงินปันผล0.0201/01/15-31/12/15
17-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
20-02-201305-03-201330-04-2013หุ้นปันผล40 : 101/01/12-31/12/12
20-02-201305-03-201330-04-2013เงินปันผล0.003001/01/12-31/12/12
15-02-201228-02-201224-04-2012เงินปันผล0.0101/01/2011-31/12/2011
23-02-201108-03-201125-04-2011เงินปันผล0.0101/01/2010-31/12/2010
10-02-201002-03-201022-04-2010เงินปันผล0.015001/01/2009-31/12/2009
23-02-200906-03-200930-04-2009เงินปันผล0.045001/01/2008-31/12/2008
27-02-200818-03-200830-04-2008เงินปันผล0.0401/01/2007-31/12/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3